Home Publicitate Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni a scos la concurs postul de contabil șef

Colegiul Național “Nicu Gane” Fălticeni a scos la concurs postul de contabil șef

by Fălticeni Online
0 comment

A N U N Ț

Colegiul Național „Nicu Gane”, cu sediul în Fălticeni, str. Sucevei nr. 105, jud. Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ADMINISTRATOR FINANCIAR IS – contabil șef

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: FINANCIAR CONTABIL

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: superioare de specialitate în domeniul economic

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite: 5 ani 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului02.05.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Colegiul Național „Nicu Gane”, cu sediul în Fălticeni, str. Sucevei nr. 105, jud. SuceavaTermen-limită: 15.05.2023, ora 13.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs15.05.2023, ora 15.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor15.05.2023, ora 16.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor16.05.2023, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.05.2023, ora 12.00
7.Susţinerea probei scrise24.05.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise24.05.2023, ora 14.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise24.05.2023, ora 15.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor24.05.2023, ora 16.00
11.Susţinerea probei practice25.05.2023, ora 10.00
12.Afişarea rezultatului probei practice25.05.2023, ora 13.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice25.05.2023, ora 14.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor25.05.2023, ora 15.00
15.Susţinerea interviului26.05.2023, ora 10.00
16.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului26.05.2023, ora 13.00
17.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului26.05.2023, ora 14.00
18.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor28.05.2023, ora 10.00
19.Afişarea rezultatului final al concursului28.05.2023, ora 12.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

-Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;

-Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL IV-

Impozitul pe venit, CAP III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor;

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, CAP VIII- Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;

 • O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, actualizată;
 • H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicarea acestuia cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • O.M.F.P. nr. 2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

-O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările uterioare;

-O.M.F.P. nr. 128/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

-O.M.F.P. nr. 3192/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

-Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizat conform Ordinului 103 din 2019;

-Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; -Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;

-HG. nr.48/2023 pentru modificarea H.G. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A;

-Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-HG nr. 951 din 2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentu elevii care frecventează învăţământul profesional

-HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuntumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie social Bani de liceu, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordin Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-Ordin nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

-Ordin nr. 3470/ 07.03.2012 pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011;

-HG nr. 569/2015 – aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învaăţământul preuniversitar de stat;

-Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – actualizată; -Hotărârea nr. 564/ 2017 – privind modalitate de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistem de învăţământ preuniversitar;

-Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale;

-Regulamentul pentru închirierea spaţiilor excedentare şi a celor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în domeniul public a Municipiului Suceava;

-Hotărâre nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România; -Hotărâre nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărâre nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice modificările şi completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului

achiziţiilor publice

-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură

cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

-Ordinul nr. 5133 din 17 octombrie 1997 privind actualizarea instrucţiunilor aprobate prin Ordinul nr.

39/1970 şi a Circularei nr. 40.045/1974, date în aplicarea Legii nr. 22/1969 privind angajarea

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor

economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

-Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

– H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operaţiunile specifice instituţiei de învăţământ:
 2. Contabilitatea activelor fixe;
 3. înregistrarea amortizării;
 4. închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 5. Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 6. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 7. Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 8. Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 9. Conturi la Trezoreria Statului şi bănci;
 10. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice,
 11. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor;
 12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 13. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;
 14. Exercitarea controlului financiar preventiv;
 15. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0230541227 , la adresa de e-mail: nicu_gane@yahoo.com și pe website: http:www.nicugane.ro, persoană de contact: Ungureanu Amalia Cătălina, având funcția  de Secretar.

Director,

Prof. dr. Bența Codrin

Fălticeni Online

Știri locale, regionale și naționale. Evenimente culturale și sportive. Foto și video reportaje.

Proiect editorial personal şi independent.

Rulează videoul

Ultimele postări

@2022 – All Right Reserved. Fălticeni Online

%d blogeri au apreciat:
98450705